Ընտրական թվերի անհամապատասխանությունները, ըստ վերջնական արդյունքների, անճշտություններ
Ընտրատարածք
Տարածք
Տեղամաս
Բնակավայր
(տարածաշրջան)
MIN
MAX

Ընտրա տարածք Տարածք Տեղամաս Բնակավայր Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը: -Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը (-132, 95 տեղամասերում), (+64, 42 տեղամասերում) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների թիվը - Չօգտագործված համարակալված կտրոնների թիվը - Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների թիվը (-100, 1 տեղամասում), (+6, 5 տեղամասերում) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների թիվը -Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվը - Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը (-259, 196 տեղամասերում), (+133, 97 տեղամասերում) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվ-(Ընտրողներից ստացված քվեարկության կտրոնների թիվ + չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվ) (+117, 94 տեղամասերում), (-175, 148 տեղամասերում) 1.Առաջին անճշտությունը հաշվարկվում է ընտրողներից ստացված քվեարկության կտրոնների թվի և չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թվի գումարի և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թվի համադրմամբ: Տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ: 292, 242 տեղամասերում Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը - (Վավեր + Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը), (-113, 50 տեղամասերում), (+371, 195 տեղամասերում) 2.Երկրորդ անճշտությունը հաշվարկվում է քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թվի և քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի համադրմամբ: Եթե քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը մեծ է քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թվից, ապա տարբերությունը նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0: (422, 194 տեղամասերում) Անճշտությունների չափը 3. Ընտրական տեղամասում անճշտությունների չափը հավասար է առաջին և երկրորդ անճշտությունների գումարին: (714, 277 տեղամասերում) Չհամընկնող թվեր պարունակող տեղամասերում, թվերի տարբերություններից ամենամեծ տարբերությունների բացարձակ արժեքների գումարը (Անհամապատասխանություններ) 405, 796 տեղամասերում