Ընտրական թվերի անհամապատասխանությունները, ըստ վերջնական արդյունքների, անճշտություններ
ՄԱՐԶ
Տարածք
Տեղամաս
Բնակավայր
(տարածաշրջան)
MIN
MAX

ՄԱՐԶ Տարածք Տեղամաս Բնակավայր Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը: -Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը (-340, 157 տեղամասերում), (+240, 91 տեղամասերում) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների թիվը - Չօգտագործված համարակալված կտրոնների թիվը - Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների թիվը (-16, 4 տեղամասում), (+9, 6 տեղամասերում) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների թիվը -Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվը - Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը (-764, 388 տեղամասերում), (+278, 121 տեղամասերում) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվ-(Ընտրողներից ստացված քվեարկության կտրոնների թիվ + չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվ) (+183, 111 տեղամասերում), (-569, 325 տեղամասերում) 1.Առաջին անճշտությունը հաշվարկվում է ընտրողներից ստացված քվեարկության կտրոնների թվի և չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թվի գումարի և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թվի համադրմամբ: Տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ: 752, 436 տեղամասերում Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը - (Վավեր + Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը), (-221, 92 տեղամասերում), (+932, 372 տեղամասերում) 2.Երկրորդ անճշտությունը հաշվարկվում է քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թվի և քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի համադրմամբ: Եթե քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը մեծ է քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թվից, ապա տարբերությունը նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0: (221, 92 տեղամասերում) Անճշտությունների չափը 3. Ընտրական տեղամասում անճշտությունների չափը հավասար է առաջին և երկրորդ անճշտությունների գումարին: (973, 493 տեղամասերում) Չհամընկնող թվեր պարունակող տեղամասերում, թվերի տարբերություններից ամենամեծ տարբերությունների բացարձակ արժեքների գումարը (Անհամապատասխանություններ) 1664, 671 տեղամասերում